Strona główna | Kierunki studiów | Logistyka | Logistyka w transporcie
Logistyka w transporcie
10x10

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierunek: Logistyka


10x10    Studia pierwszego stopnia inżynierskie (3,5 letnie)
   stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
10x10
lwt 10x10 speclwt
10x10
Program nauczania 10x10
10x10

Wybrane przedmioty podstawowe
i kierunkowe:

Psychologia społeczna
Mikroekonomia
Matematyka
Prawo
Statystyka
Makroekonomia
Fizyka
Towaroznawstwo
Finanse i rachunkowość
Etyka zawodowa
Zarządzanie
Ekonomika transportu
Propedeutyka techniki
Metrologia i inżynieria jakości
Ekologistyka i recykling
Systemy informatyczne logistyki
Inżynieria systemów i analiza systemowa
Zarządzanie produkcją i usługami
Infrastruktura logistyczna
Logistyka produkcji

Wybrane przedmioty specjalistyczne:

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Bezpieczeństwo i ubezpieczenia w transporcie
Logistyka zaopatrzenia
Komputerowe wspomaganie decyzji w logistyce
Grafika inżynierska i podstawy projektowania
Eksploatacja i obsługa środków technicznych
Ochrona własności intelektualnej
Logistyka dystrybucji
Transport wewnętrzny i magazynowanie
Zarządzanie projektami i przedsiewzięciami
Projektowanie procesów logistycznych
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Internet i sieci komputerowe w logistyce
Logistyka transportu wewnętrznego


Ponadto na studiach realizowane są
bloki przedmiotów związanych
z praktyczną nauką informatyki oraz nauką języków obcych.10x10

 

Studentka/Student po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka uzyskuje wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk o organizacji i zarządzaniu. Każdy z absolwentów posiada wiedzę pozwalającą mu na kompleksową analizę i organizowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach, w tym w korporacjach międzynarodowych. Przygotowany jest do zarządzania procesami przepływów materiałowych, informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych w ramach łańcucha dostaw ( relacji przedsiębiorstw z dostawcami i klientami). Jest zapoznany z analizą kosztów logistycznych w ujęciu krótko i długookresowym oraz  określaniem  celów logistycznych w przedsiębiorstwie            i sposobów ich osiągania w powiązaniu z działalnością całej firmy. Student  posiada umiejętności wyboru możliwie najlepszego sposobu badania przyczyn problemów logistycznych w przedsiębiorstwie, ich rozwiązywania  i zapobiegania pojawieniu się w przyszłości.  Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na  kierunku Logistyka posiada umiejętności z zakresu projektowania systemów i procesów logistycznych, wykorzystania systemów informatycznych do zarządzania procesów logistycznych, głównych zasad funkcjonowania systemu obronnego państwa, a także  diagnozowanie, rozwiązywanie problemów związanych z dysponowaniem zasobami osobowymi, rzeczowymi. Samodzielnego rozpoznawania źródeł problemów logistycznych w przedsiębiorstwie Przygotowanie merytoryczne Absolwenta pozwala mu na zajmowanie stanowisk kierowniczych najwyższego szczebla  w firmach doradczych, kontrolnych oraz w charakterze koordynatora z zakresu logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jak również  jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Ukończenie studiów inżynierskich przygotowuje absolwenta do podjęcia studiów II stopnia (magisterkich).