Zarządzanie
10x10
    Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierunek: Zarządzanie
  10x10  Studia pierwszego stopnia licencjackie (3 lata)
   stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 
10x10
  syst-inf-w-zarzadz-przed_mn 10x10 syst-inf-w-zarzadz-przed_mn2  
10x10
  Program nauczania 10x10        
10x10
   

 


Wybrane przedmioty podstawowe
i kierunkowe:

Zachowania organizacyjne
Podstawy psychologii
Matematyka
Mikroekonomia
Historia gospodarcza
Rachunkowość finansowa
Finanse
Statystyka opisowa
Prawo
Podstawy zarządzania
Marketing
Finanse przedsiębiorstw
Informatyka w zarządzaniu
Badania marketingowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie jakością
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nauka o organizacji
Ochrona własności intelektualnej

Wybrane przedmioty specjalistyczne:

Prawo podatkowe
Zarządzanie jakością TQM
Rynek papierów wartościowych
Spółdzielczość i małe organizacje
gospodarcze
Zarządzanie współczesnymi
i przyszłymi organizacjami
Funkcjonowanie przedsiębiorstw
na wspólnym rynku europejskim
Biznes plan dla małych firm
Prawo i instytucje Unii Europejskiej
Samodzielna działalność gospodarcza

Ponadto na studiach realizowane są bloki przedmiotów związanych
z praktyczną nauką informatyki oraz nauką języków obcych.


Ponadto na studiach realizowane są
bloki przedmiotów związanych
z praktyczną  nauką informatyki oraz nauką języków obcych.


  10x10  

 

Konieczność sprostania konkurencji bezpośredniej z firmami zagranicznymi - zwłaszcza w związku z wejściem Polski
w struktury gospodarcze Unii Europejskiej - wymaga przeprowadzenia licznych i głębokich zmian, szczególnie w sferze zarządzania przedsiębiorstwem. Potrzeba zatem wykształcić całą rzeszę kadr o nowym sposobie myślenia i działania zdolnych do tworzenia i prowadzenia nowych przedsiębiorstw, jak też dokonywania istotnych zmian w strategii, metod i struktur organizacji istniejących.
Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie pracowników o wysokich kwalifikacjach dla małych i średnich firm, głównie prywatnych. Studenci w toku kształcenia studiują przedmioty podstawowe i kierunkowe, dające wiedzę ogólną
i specjalistyczną niezbędną do prowadzenia firmy, a także zdobywają praktyczną znajomość języka obcego. Wiedza zdobyta poprzez studiowanie szeregu przedmiotów ogólnych, takich jak mikro i makroekonomia, etyka, historia gospodarcza, psychologia społeczna daje umiejętności nowoczesnego, systemowego postrzegania i podejścia do zjawisk i procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie. Absolwent posiada także wiedzę specjalistyczną o charakterze stosowanym z zakresu warunków, przepisów, zasad oraz sposobów prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej, jak również nowoczesną wiedzę
w zakresie zarządzania, marketingu, negocjacji, kierowania zespołami ludzkimi i  zastosowań  informatyki  w  zarządzaniu.
Absolwent specjalności "zarządzanie przedsiębiorstwem" jest ogólnie ukształtowany na przyszłego menedżera, ma solidne podstawy do ubiegania się i szansę na obejmowanie stanowisk kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania, jak też jest przygotowany do zakładania i prowadzenia  własnej  firmy.

Absolwenci tej specjalności mogą kontynuować studia drugiego stopnia (3-semestralne) w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach na kierunku Ekonomia lub w każdej innej uczelni w kraju prowadzącej studia magisterskie na tym kierunku.