Strona główna | Konkurs!
Konkurs
Konkurs logistyczny II edycja

Ogłoszenie!

W związku z bardzo dużą ilością zapytań/wniosków dotyczących przedłużenia terminu składania prac konkursowych, komisja WSH przedłuża termin składania prac do 11 marca 2013r.

 

 

komkurswsh

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaprasza

do udziału w Konkursie Logistycznym

LOGISTYKA W PRAKTYCE -

JAK ZAPLANOWAĆ WYCIECZKĘ KLASOWĄ

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem Konkursu jest:

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach – Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

2. Celem Konkursu jest:

*  zainteresowanie i  popularyzacja logistyki wśród młodzieży,

*  nauka zastosowania logistyki przy organizacji wszelkich działań w tym w zakresie   krajoznawstwa i turystyki szkolnej,

*  poznawanie i stosowanie zasad logistyki przy organizacji imprez turystycznych,

*  opracowanie propozycji wycieczki dla swojej klasy, atrakcyjnej ze względów     poznawczych, ale i wypoczynkowych, ukazującej atrakcyjność regionu świętokrzyskiego, jego bogatą historię, sławne postacie, zabytki, bogactwo                 i wyjątkowość przyrody ożywionej i nieożywionej.

 

3. Konkurs organizowany jest dla młodzieży szkół średnich z powiatu ostrowieckiego, opatowskiego, starachowickiego, skarżyskiego,  lipskiego, sandomierskiego.

4. Podstawę organizowania Konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który określa warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa,        w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu są zespoły klasowe w ramach jednej klasy.

2. Konkurs polega na:

a. opracowaniu programu wycieczki klasowej po terenie województwa świętokrzyskiego.

b. zatytułowaniu opracowanego programu wycieczki (tytuł musi być związany z logistyką lub Wydziałem Zamiejscowym w Ostrowu Świętokrzyskim Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach).

3.  Koszt zaplanowanej wycieczki nie może przekroczyć kwoty 2000zł.

4.  Program wycieczki powinien zawierać:

a. temat i mapkę wycieczki

b. plan godzinowy wycieczki z uwzględnieniem: planowany czas zwiedzania poszczególnych obiektów, odpoczynków na trasie i przerwy na posiłki itp.

c. trasę wycieczki, jej długość w kilometrach, rodzaj środka lokomocji (dowolny transport), zwiedzane obiekty.

d. kosztorys wycieczki (jeżeli przewidziane: koszty przewozu, bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenia, nocleg, wyżywienie itp.)

 

Program wycieczki powinien być opracowany z zastosowaniem zasad logistyki oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

 

5. Program wycieczki, plan godzinowy wraz z kosztorysem należy sporządzić w formie pisemnej (wydruk komputerowy), na papierze A4; całość nie powinna przekraczać 5 stron wraz z załącznikami (załączniki 2 strony) oraz w wersji elektronicznej.

*  załączniki 1- mapka trasy wycieczki, punktem startowym jest siedziba Wydziału Zamiejscowego WSH w Ostrowcu Świętokrzyskim

*   załącznik 2 – kserokopia listy klasy z dziennika klasowego

*   Całościowy program wycieczki powinien zostać dostarczony do organizatora w wersji papierowej oraz elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do dnia 22 lutego 2013r.

 

6. Do opracowania konkursowego należy dołączyć w zaklejonej kopercie dane opiekuna-kierownika grupy oraz listę uczestników konkursu (imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu kontaktowego) oraz adnotację:

 

„Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatorów dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów statystycznych i marketingowych.

[Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997)]”

7. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora:

Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

– Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Słowackiego 19

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

z dopiskiem „Konkurs logistyczny”

oraz elektronicznie  na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

8. Ostateczny termin złożenia prac  konkursowych upływa w dniu 22 lutego 2013 r. (decyduje data wpływu)

 

III. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

 

1. Wszystkie prace przekazane do dnia 22 lutego 2013r.  organizatorowi zostaną opublikowane na stronie internetowej ostrowiec.wsh-kielc.edu.pl

2. Od dnia 26 lutego 2013r. do 18 marca 2013r.  każdy zainteresowany będzie mógł uczestniczyć w głosowaniu publicznym- ogólno odstępnym na wybraną pracę konkursową zamieszczoną na stronie organizatora ostrowiec.wsh-kieclce.edu.pl

3. Zwycięska praca konkursowa „program wycieczki” zostanie wybrana na podstawie zebranej największej ilości głosów.

 

 

IV. NAGRODY

1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody w postaci:

-  Zwycięzca I miejsca - wyjazd całej klasy na zaplanowaną przez siebie wycieczkę sfinansowany przez WSH Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Św. Termin wycieczki zostanie ustalony z laureatami.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20 marca 2013r do godz. 15.00 na stronie internetowej organizatora.

 

V. UWAGI KOŃCOWE

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom Konkursu.

2. Dodatkowych informacji uczestnikom Konkursu udzielają:

 

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

41 262 04 09, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

plakatkonkurs

 

 

 

 

 

 

 


Więcej…
 
konkurs na facebook-u
to_byl_bal
 
Konkurs Logistyczny

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaprasza

do udziału w Konkursie Logistycznym

LOGISTYKA W PRAKTYCE - JAK ZAPLANOWAĆ WYCIECZKĘ KLASOWĄ

 

konkurs


  Rgulamin konkursu znajduje się tutaj
  Zobacz plakat - tutaj

Terminarz konkursu:
Termin nadsyłania prac: do 10 marca 2011r.

Obrady komisji konkursowej 11-31.03.2011r.

Ogłoszenie wyników, podczas pikniku w dniu:
1 kwietnia 2011r.