Strona główna | Staże dla bezrobotnych
Staże dla bezrobotnychSzkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim

realizuje projekt pt:

„Daj się poznać pracodawcy”

który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

na podstawie umowy nr UDA–POKL.08.01.01-26-018/11-00

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Celem głównym projektu jest Zwiększenie szans na zatrudnienie 40 osób (10k/30m) .bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego poprzez ich aktywizację zawodowa do 31.01.2015r.

Realizacja projektu od 02.2013 do 01.2015.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu:

http://www.dspp.szkola-zarzadzania.pl